Hvad skal der til for at få udbytte af robotter?


Når en softwarerobot overtager udførelsen af en manuel opgave

Når vi taler implementering af RPA, er det vigtigt at holde sig for øje, at robotter altid udfører den samme process.

Standardisering bliver dermed et nøgleord ved implementeringen for at robotterne kan operere effektivt og for at minimere arbejdet med implementering. Med andre ord starter indførelsen med, at man som virksomhed foretager et nøje review af sine processer.

Book et møde
...
...

Klar til robotterne?


Hvor klar er virksomheden til indførelse af robotter?

  • Er der foretaget en analyse af potentialet for robotter i virksomheden, og er der beregnet en samlet business case herfor?
  • Er spørgsmål omkring organisering, governance, roller og ansvar omkring indførelse af robotter blevet afklaret?
  • Er det klart kommunikeret til organisationen at robotter er på vej, og forstår medarbejdere og ledere hvad det kommer til at betyde for dem?
  • Er den rigtige robotsoftware valgt og er udviklingsmiljøet opsat på en gennemtænkt måde der passer til virksomhedens langsigtede behov?
  • Er der en plan for hvorledes implementeringen af robotter skal foregå?
Book et møde

Kortlægning af muligheder for brug af robotter


Der er mange muligheder med robotter og robotteknologien udvikler sig hastigt i disse år, men det kræver alligevel forberedelse af organisation og processer for at få fuld værdi af indsatsen. Det vil formentligt kun være nogle få processer, der umiddelbart kan automatiseres, men ændrer eller omstrukturerer man sine processer, vil der ofte vise sig et større potentiale.

Det er således vigtigt, at man får lavet den fulde undersøgelse af mulighederne for, hvor i organisationen og hvor i virksomhedens processer, der kan drages nytte af robotter.

Book et møde
...
...

Implementering


NOVARO foretager jeres implementering af RPA og sikrer, at kvaliteten bliver så god som muligt. Umiddelbart kan to implementeringer se ens ud, men der kan være stor forskel på, hvorledes robottens arbejde udføres og dermed også forskel i robustheden overfor ændringer i applikationer, systemer og drift i øvrigt – alt afhængigt af, hvorledes den enkelte robot er programmeret/konfigureret. Det opleves som forskel i kvalitet.

I NOVARO har vi udspring i IT branchen og har lang erfaring med både udvikling og drift af kritiske IT systemer. Det bevirker, at vi har forståelse for kritikaliteten af, at din virksomheds systemer er operationelle og ser derfor på robotter med andre øjne.

Book et møde

Drift og monitorering


Din virksomheds robot farm – din digitale arbejdsstyrke – er i realiteten et IT system og skal betragtes som sådant. I NOVARO kender vi til kritikaliteten af at have operationelle systemer og kender derfor også behovet for at overvåge og monitorere dine robotter.

En af de store fordele ved implementering af robotter er stabiliteten. Robotter er i sig selv langt mindre intelligente end jeres nuværende arbejdsstyrke, men har til gengæld muligheden for at arbejde hurtigt og effektivt døgnet rundt – uden fravær og pauser i øvrigt. Robotterne gør arbejdet hurtigt og præcist og endda med 100% konsistens, men er til gengæld meget sensitive overfor ændringer i systemer, applikationer og miljø. Hvor jeres aktuelle arbejdsstyrke blot vil tilpasse sig ved at foretage nødvendige justeringer i arbejdsprocessen, kan robotten være udfordret, såfremt ikke den eksplicit er blevet programmeret/konfigureret til at håndtere den pågældende afvigelse.

Der er derfor et stort behov for at tilse og overvåge dine robotter og sikre, at din virksomheds processer kontinuerligt er intakte og operationelle. Det hjælper NOVARO med at sætte i system.

Book et møde
...

Hvilke processer kan automatiseres?

Der findes mange eksempler på processer og arbejdsgange, som egner sig godt til automatisering vha. RPA.

Repetitiv natur

Arbejdet består i en gentagelse af de samme processer

Manuelt skærmarbejde

Processen udføres af mennesker og har et højt indhold af manuelt arbejde

Høj fejlprocent

Der opstår ofte fejl i udførelsen af arbejdet, og fejlene er ofte relateret til arbejdets monotoni

Data tung

Processen kræver håndtering af store datamængder

Mange medarbejdere

Der er kritisk masse ift. antal medarbejdere, der er involveret i at udføre arbejdet

Uden for normal arbejdstid

Processen kan udføres uden for normal arbejdstid

Fragmenteret IT-platform

De systemer, der anvendes til at udføre processen, er ikke forbundne

Regelbaseret arbejde

Udførelsen af arbejdet er underlagt mange regler, der skal følges punktligt